fondo rėmėjai 1991-1998

VLF idėjas ir darbus palaiko ir remia daug geros valios žmonių bei organizacijų. Tokie abipusiai ryšiai nuo pat pirmųjų Fondo veiklos metų sieja VLF su Maltos ordino pagalbos tarnyba, o ypatingai su jos Hamburgo skyrium. To skyriaus įgaliota atstovė bendradarbiauti su VLF yra p. Dagmar Rucys. Iš čia Lietuvą pasiekia labdaros siuntos, skirtos vargstantiems. Be to, Maltos pagalbos tarnybos dėka Lietuvos gydymo įstaigos yra gavę ir gauna daug vertingos medicininės įrangos ir medikamentų. Per VLF Lietuvą pasiekė ir kitų organizacijų bei pavienių asmenų dovanos. Pvz., bendra Vokietijos-Lietuvos firma „Drauda“ padovanojo specialų mikroautobusą vaikams - invalidams vežioti (jis paskirtas Kauno vaikų pensionatui); per firmą „Berlin Chemie“ gauta medikamentų ir žaislų siunta, paskirta Lietuvos onkologiniam centrui, kitoms vaikų gydymo įstaigoms; įžymaus muziko Justus Franz‘o padovanota didelė medikamentų siunta perduota Vilniaus universitetinei vaikų ligoninei; Baldi fondas Romoje padovanojo akliesiems ir silpnaregiams vaikams Brailio sistemos rašomųjų mašinėlių, padidinamųjų stiklų ir kitų priemonių. Dėkodami visiems, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie sėkmingos VLF veiklos, čia, deja, turime galimybę išvardinti tik nedidelę mūsų rėmėjų dalį:

Prancūzijoje – Užsienio reikalų ministerija – 250 000 FRF ir Vandėjos regionas 150 000 FRF.

Vokietijoje – Vokietijos šaulių brolijų sąjunga – 10 000 DM, Konsulas K.Rothen-berger -350 DM, K. ir R.Zahn - 5 000 DM, A.Lutz - 1 000 DM, V.Bubnys -700 DM.

JAV - Čikagos ir Detroito lietuvių organizacijos - 13 728 USD, Bendrija „Alvudas“ -5 000 USD, JAV lietuvių bendruomenė Pensilvanijoje - 1 000 USD, JAV lietuvių bendruomenės Lemonto apylinkė, pulk. R.Barziloski, P. irZ. Pūkiai-visi po 500 USD, A. ir V. Prunskis - 4 000 USD, J.Kazickas - 4 500 USD, J. ir S. Sinkiai - 1 000 USD, A. ir V. Kubiliai - 200 USD, įskaitant 100 USD a.a. Birutės Jonynaitės-Andrejevienės atminimui.

Korėjoje - Asmenys ir organizacijos per Nuntiatura Apostolica in Corea - 10 000 USD

Kanadoje - Konsulas p. H.Lapas - 200 USD.

Šveicarijoje - E.Elinaitė -1000 Šveicarijos frankų.

Suomijoje - Lietuvos ambasada - 223 Lt.

Švedijoje - Švedijos karalystės ginkluotųjų pajėgų muzikos centras 1 355 Lt.

Lenkijoje - KREDYT BANK S.A. - 1 000 USD.

Australijoje - p. B.Žilinskas skyrė VLF savo palikimą - virš 15 000 USD.

Lietuvoje - Pavieniai dosnūs žmonės - 5 460 Lt, V.Landsbergis - 2 991 Lt ir 1997m. koncerto „Valanda su M.K.Čiurlioniu“ įplaukos - 13 559,30 Lt, bankas „Hermis“ - 5 000 Lt, AB „Lelija“ - 3000 Lt, Vilniaus valst. įmonė „Tauras“ - 15000 rb, UAB „Vilniaus architektūros studija“ - 1000 Lt, UAB „Molis“ - 5 000 rb, Z.Vilkienė - 2000 rb, Lauko kariuomenės brigados karininkai - 21 600 tal., D.Kavaliauskienė -10 000 tal., Lietuvos ir JAV UAB „Bennet
distributors“ - 5100 Lt, V.Landsbergis - 3 411 USD, A.Misiūnienė - 1 200 Lt ir dar kelios dešimtys dosnių Lietuvos žmonių.

Nuo 1997 metų VLF reikmėms Lietuvos avialinijos suteikdavo 10 lengvatinių bilietų su 50 proc. nuolaida, 5 - su 30 proc. ir 5 su 20 proc. nuolaida. Aviatoriams itin dėkingi jaunieji menininkai, muzikai, lengvatinėmis sąlygomis galintys pasiekti savo stažuočių, studijų užsienyje šalis, o taip pat medikai, vykstantys į Lietuvos žmonių sveikatai svarbias konferencijas, simpoziumus. Nuolaidos iš Lietuvos avialinijų buvo gaunamos ir anksčiau. Be to, materialinėmis vertybėmis VLF veiklą yra parėmę: „Utenos trikotažas“ (firminiai marškinėliai), Čikagos Lietuvos našlaičių globos komitetas (batai ir drabužiai), Maltos ordino Pagalbos tarnyba (drabužiai, vitaminai), eilė privačių asmenų - A.Vasys, B.Alekna, A.Vaitienė ir kt. Visiems jiems Lietuvos žmonių vardu VLF taria nuoširdų ačiū.

Fondo rėmėjai 2015 - 2017 metais (EUR)

Laimutė Stepaitienė (Vilniaus krašto lietuvių mokykloms                                     9 188 Eur

Gražutė Sirutienė (Vilniaus krašto lietuvių mokykloms)                                     18 376 Eur

Lietuvos vaikų fondas (iš Čikagos "Saulutės" stud. paramai)                              2 850 Eur                          

Vytautas Babkaitis                                                                                                 207 Eur

Jonas Paplauskas (dok. filmo "Lūžis prie Baltijos" kūrimui)                                     7 Eur                              

Ugnius Mikučionis (medicinai)                                                                              100 Eur

Emilija Sakadolskienė (Vilniaus krašto lietuvių mokykloms)                              1 000 Eur

UAB "NDX Energija"                                                                                          2 000 Eur

UAB "Akropolis LT"                                                                                           2 000  Eur

UAB "Euroapotheca"                                                                                         2 000 Eur

UAB "Maxima LT"                                                                                             2 000 Eur

UAB "Ermitažas"                                                                                               2 000 Eur

UAB "Monetų namai"                                                                                        3 957 Eur

UAB "Linkbalta"                                                                                                2 000 Eur 

 UAB "Pro colore"                                                                                               500 Eur

2% gyventojų pajamų mokesčio                                                                      5 708 Eur    

 

Iš viso: 2015, 2016 metais - 53 894 Eur

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos