apie fondą

Prof. dr. Vytautas Landsbergis:

Geriausiai jautiesi ir susivoki savy, kai kuo nors gali kam nors padėti. Tokią išvadą daug kas įstengtų padaryti - ne tik d vasininkai, medikai ir mokytojai. Bet paprastai (o gal ir daugumai žmonių) ta pagalba ir parama būna apibrėžta šeimos, artimiausių draugų rato, kitam gal nė neatsiskleidė - pro sovietmečio ugdytą egoizmą ar egocentrizmą - kaip žmoniškumo galimybė ir malonė. D abar vis labiau suvokiame labdarą kaip abipusį gėrį: padedant nuskriaustam ar stokojančiam, visuomenėje randasi daugiau atjautimo, solidarumo, žmogiškumo. Taip veikia įvairios iniciatyvos, organizacijos, fondai. Šio fondo pagrindas - norvegų tautos solidarumo mūsų taikiai kovai ženklas - irgi radosi asmenine Bergeno vyskupo Pero Lonningo ir jį parėmusių žmonių iniciatyva. Norvegų tautos taikos premiją - surinktą, suaukotą, paskirtą ir 1991 m. kovo 11-ąją įteiktą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui, sudarė beveik 3 milijonai norvegų kronų (čekis pinigams, esantiems Norvegijos banke, po to dar surinkta ir pridėta iki apvalios sumos). Tai leido nutarti, jog neliečiant, nemažinant pagrindinio kapitalo, procentai daugiausiai bus naudojami likimo nuskriaustiems vaikams padėti. Taip 1991 m. spalio mėn. 2 d. buvo įkurtas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pritarus, Vytauto Landsbergio fondas, paskirta jo valdyba, kuri plėtoja veiklą ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis. Prisideda nauji aukotojai Lietuvoje ir užsienyje, kitokios iniciatyvos.

(2001)

 

Fondo valdybos pirmininkė Gražina Landsbergienė:

Per dešimtį veiklos metų susikaupė gražus Vytauto Landsbergio Fondo gerų darbų derlius. Visą tą laiką dirbome ne vieni - nuolat jutome gerų žmonių, visuomenės dėmesį ir paramą. Fondo būstinės sienos papuoštos didžiuliais vatmano lapais su išrašytomis aukotojų ir rėmėjų pavardėmis, su pavardėmis tų, kurie buvo paremti. Išvardytos įvairios programos ir renginiai, kuriuos finansavo ir daugeliu atvejų inicijavo Vytauto Landsbergio fondas. Žmonės turi žinoti, kokiems tikslams naudojamos jų paaukotos lėšos, Fondo pagrindinio kapitalo procentai. (Norvegų tautos taikos premijos neliečiama pagrindinė suma saugoma Oslo banke. Ja rūpintis maloniai sutiko anuometinis Lietuvos generalinis garbės konsulas Norvegijoje p. L.Bodd). VLF valdyba nutarė, kad trys ketvirtadaliai lėšų, kuriomis disponuoja Fondas, būtų skiriama medicinos reikmėms, o likęs ketvirtadalis - jaunųjų menininkų rėmimui. Prašydami paramos į Fondą kasdien kreipiasi medicinos įstaigos, pavieniai negalės ištikti žmonės, jauni menininkai. Sprendimus, kam suteikti pirmenybę, kolegialiai priima Fondo valdyba. Jos nuostata - medicinos srityje remti stambius projektus, kad investuojamos didesnės lėšos pasitarnautų daugeliui neįgalinčių, ne tik vienam kuriam paramos reikalingam ligoniui. Šiame leidinėlyje glaustai pateikiam kai kurias žinias apie reikšmingiausias VLF medicinines programas, paremtus jaunus Lietuvos menininkus, taip pat apie nuoširdžius ir dosnius Fondo talkininkus.

(2001)

 

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos